Exhibition in China

2013
  Bei Jing
kisho 2013years
2013
  Zheng Zhou
kisho 2013years ZhengZhou
2014
  Guang Zhou
2014
  Shang Hai
2014
  Chong Qing
2015
  Shen Zhen
2015
  Zheng Zhou
2016
  Shen Yang
2016
  Lin Yi
2016
  Cheng Du
2016
  GuangZhou